Maandelijks Archief: september 2013

Werkt Venice op Linux of op Macintosh?

Werkt Venice voor Windows ook op Linux of op Macintosh?

Venice en Venice Facturatie Lite edition zijn ontwikkeld voor gebruik op PC’s met Windows als besturingssysteem.

UNIT4 C-Logic garandeert de goede werking van Venice dan ook enkel maar voor installaties die gebeuren op Windows pc’s.

Dit betekent niet dat u Venice niet kan draaien op Apple Mac, of op een computer met het Linux besturingssysteem. Via het gebruik van virtualisatie software is het immers mogelijk om op deze andere hardware/besturingssystemen toch standaard Windowsprogramma’s zoals Venice te draaien.

Hieronder beschrijven we even de beschikbare software zowel voor Mac, als voor Linux. We hebben niet tot doel om per platform alle mogelijkheden op te lijsten, maar wel de meest courante en gebruiksvriendelijke opties voor u te vermelden.

Apple Mac

Parallels Desktop

Dit programma laat u toe om een virtuele Windows pc te creëren op uw Mac. U start deze virtuele pc op als om het even welk ander programma op uw Mac. Vervolgens kan u elk Windows- programma gebruiken binnen deze virtuele pc. Het grote voordeel van Parallels Desktop is, dat u tegelijkertijd zowel Mac en Windows programma’s kan gebruiken. U moet wel een Windows installatie CD hebben, Windows wordt immers niet meegeleverd met deze software.

VMWare Fusion

Dit programma werkt op een gelijkaardige manier als Parallels Desktop. U creërt een virtuele pc, waarop u vervolgens Windows installeert. Vervolgens kan u deze virtuele windows pc gebruiken als een gewone windows pc waarop u uw gebruikelijke windows applicaties draait, en nog steeds tegelijk ook uw Mac programma’s draaien.

BootCamp

Mac OS X 10.5 wordt geleverd met het programma BootCamp. Dit programma laat u toe om Windows te installeren op uw Apple Mac, zodat u bij het opstarten de keuze krijgt om Mac OS X of Microsoft Windows te gebruiken. Het verschil met Parallels Desktop en VMWare Fusion is dat dit programma gratis meegeleverd wordt met uw Apple Mac. Maar het laat u niet toe om tegelijkertijd Windows en Mac applicaties te gebruiken. Bij het opstarten moet u kiezen voor ofwel Windows, ofwel Mac OS X. Ook bij dit programma hebt u eeen (aparte aan te schaffen) Windows installatie CD nodig.

Linux

Parallels Desktop en andere VM emulaties bestaan ook voor Linux.   De werkwijze is analoog aan deze die hierboven beschreven staat (bij de versie van Parallels voor Apple Mac).

In de Linux-gemeenschap zijn er ook tal van (niet-commerciële) initiatieven om Windows- programma’s te kunnen draaien onder Linux. Gezien het hier meestal om projecten gaat waarbij niet meteen duidelijk is hoe stabiel deze zijn, en als u er effectief ondersteuning voor kan krijgen, hebben we ze niet vermeld in dit artikel.

ASP

Een alternatief kan ook gewoon zijn, om Venice niet lokaal op uw eigen Windows PC te installeren, maar om Venice via ASP te gebruiken. In dat geval volstaat het dat u op uw huidig OS beschikt over een internet browser en internet connectie, en dat u een Citrix-plugin op dat OS kan installeren. Er bestaat een Citrix plugin voor de meest courante besturingssystemen (Windows en Mac).  Hoewel er een Citrix plugin bestaat voor Linux wordt die niet (meer) ondersteund door het huidige Aspex portaal wegens vernieuwde security en certficaten.

Iphone of Ipad

Indien u wenst in loggen op Venice via ASP op uw mobiel toestel volgt u de stappen zoals beschreven in onze Kbase

Bij het versturen van documenten via e-mail vanuit Venice, ontvangt de ontvanger het bestand winmail.dat

Wanneer u via Microsoft Outlook een e-mail verstuurt met een PDF-bijlage vanuit de afdrukvoorbeelden in Venice, dan kan het gebeuren dat de ontvanger ofwel geen bijlage, ofwel een onleesbare bijlage (Winmail.dat) ontvangt.
Meestal zal de ontvanger in dat geval werken met een ander e-mailpakket dan Microsoft Outlook (bv. Mozilla Thunderbird), ofwel werkt de ontvanger met een Apple pc.

Als u uw e-mails vanuit Venice verstuurt via Microsoft Outlook, en de bestemmelingen van die e-mails melden dat de bijlage ontbreekt (of de naam Winmail.dat draagt), dan kan u dat in Venice als volgt oplossen.

Venice versie 9.30 of hoger / Venice Lite 6.10_ of hoger

In het hoofdmenu van Venice klikt u op de Venice knop (dat is de ronde knop linksboven), en kiest u Instellingen, Werkstation.

Daar zet u de parameter E-mail: op Outlook.

ws-outlook

Venice versie kleiner dan 9.30 / Venice Lite kleiner dan 6.10_

Opgelet: onderstaande werkwijze moet u uitvoeren op elke pc van waaruit u e-mails verstuurt via Venice.

1) Zorg dat u ingelogd bent als beheerder van de pc, en start de registry op. (regedit.exe)

KB000486_01

2) Navigeer naar deze subsleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\C-Logic\Venice\Globals\Config

KB000486_02

3) Maak een extra sleutel aan van het type String Value (Tekenreekswaarde) met als naam Mail. Geef deze sleutel de waarde Outlook.

KB000486_03

 

KB000486_04

4) Herstart hierna Venice op deze pc. De e-mails zullen nu correct aankomen bij de bestemmeling.

 

Hoe kan u een afpunting annuleren in Venice Boekhouding?

In uw boekhouding kunnen er zich een aantal situaties voordoen, waardoor het nodig is om de afpunting ongedaan te maken. Mogelijke redenen kunnen zijn :

 • De boeking werd ingeschreven op een verkeerde klant- of leveranciersrekening.
 • Het totaal bedrag van de boeking werd verkeerd ingeschreven.
 • De boeking werd ten onrechte afgepunt.

Hoe kan u een afpunting annuleren in Venice Boekhouding voor Windows?

Indien u een afgepunte boeking wenst te wijzigen, dan krijgt u volgende melding:

KB000274_01

Als u hier klikt op ‘Ja’, dan kan u slechts een beperkt aantal velden aanpassen (bv. opmerking, tegenboekingsrekening,…).

Om de afpunting te annuleren kan u op 2 manieren te werk gaan.

Via de module Verkenner

In het hoofdmenu van Venice kiest u het tabblad Start, groep VerkennenBoekhouding

Klik nu op tabblad Boekingen. Selecteer de rekening van de betrokken leverancier.  Druk op de knop Afp. historiek.

In het dialoogvenster Afpunthistoriek selecteert u Individuele rekening ( rubriek Filter ). U krijgt volgend scherm te zien.

In het scherm dat verschijnt ziet u de boekingen en de afpuntinformatie. De eigenlijke boekingen worden in het overzicht op normale manier afgebeeld. De afpuntinformatie wordt in een andere achtergrondkleur afgebeeld.

Zoek de boeking op waarvan u de afpunting wenst ongedaan te maken.
Positioneer u op de afpunting van deze boeking.
Onderaan het scherm ziet u een aantal knoppen. De meest rechtse (met het rode kruis) laat u toe de afpunting te schrappen.

Via het financieel document van de afpunting

In het hoofdmenu van Venice selecteert u tabblad Start, groep BoekhoudingFinancieel.
Roep het financieel document op, waarin u de afpunting hebt geboekt.
Wijzig het financieel document.
Positioneer u op de detaillijn van de afpunting.
Klik op de knop Schrappen afpunting tijdens wijzigen onderaan dit scherm.

U krijgt volgende melding:

KB000274_05

Klik op Ja om de afpunting te schrappen.

Via het Consultatie – boekhouding – details

U kan ook via het consulatie scherm een afpunting ongedaan maken.  Het uiteindelijke scherm is hetzelfde als via de boekhoudverkenner.  Open de details boekhouding module en zoek de klant.  Klik de betreffende factuur aan en kies bovenaan voor historiek.  Daarna kan u net zoals in de boekhoudverkenner de afpunting ongedaan maken

De rapporteringsbalans is niet in evenwicht, of bepaalde rekeningen zijn niet opgenomen in de rapporteringsbalans.

Bij de afdruk van de rapporteringsbalans worden bepaalde gegevens niet afgedrukt. Of de rapporteringsbalans is niet in evenwicht. Hoe kan dit opgelost worden ?

Quasi alle standaard meegeleverde rapporten in Venice worden opgemaakt op basis van alle gegevens die zich in uw boekjaar bevinden. Eventueel wordt op deze gegevens een selectie of een filter toegepast, die u zelf kan bepalen in het scherm met de afdrukinstellingen.
Bij de rapporteringsbalans is er altijd een soort filter van toepassing, deze filter zit vrij goed verborgen. Wat er op de rapporteringsbalans wordt afgedrukt, wordt bepaald door een stuurbestand. In dit tekstbestand ligt vast hoe de afdruk van de rapporteringsbalans samengesteld zal zijn. Het bepaalt voor welke rekeningen het saldo moet worden opgenomen en op welke manier deze rekeningen moeten worden gegroepeerd.

Standaard worden met Venice twee stuurbestanden meegeleverd : één voor de Interne jaarrekening met bruto winst, één voor de Interne jaarrekening met resultaat. Deze stuurbestanden vertrekken van het standaard algemeen rekeningstelsel, dat ook met Venice wordt meegeleverd. Indien u in tabblad Basisgegevens, groep Boekhouding, Rekeningen – Algemene rekeningen aanpassingen heeft uitgevoerd (rekeningen toegevoegd, gewijzigd of geschrapt), dan is het dus best mogelijk dat de standaard stuurbestanden niet meer overeenstemmen met het rekeningstelsel uit dat dossier. U zal het stuurbestand dus hieraan moeten aanpassen.

Indien u zelf zo’n stuurbestand wenst aan te maken, kunt u het best één van de standaard meegeleverde bestanden FisclHA.txt of FisclHB.txt als voorbeeld hanteren. U vindt deze bestanden in de folder met de standaard lay-outs ( system\clf ). Een stuurbestand dat u zelf aanmaakt, moet als bestandsnaam FisclH?.txt hebben waarbij u het vraagteken vervangt door een vrij te kiezen teken en plaats u ofwel in de folder met de algemene varianten van lay-outs (\main\clf) ofwel in de folder met de dossierspecifieke varianten van lay-outs (\\clf). Indien u het in de eerste folder plaatst, is het beschikbaar in al uw dossiers, in het andere geval enkel in het betreffende dossier.

Meer uitleg betreffende het stuurbestand vindt u wanneer u kiest voor tabblad Rapporten boekhouding , groep BalansenFiscale balans tabblad Rapportering, u klikt in het veld Stuurbestand, u drukt F1 en vervolgens klikt u het topic (onderlijnd) Stuurbestand voor rapporteringsbalans aan.

Indien u echter enkel de rekeningen 663 en 763 niet ziet, vragen we u de volgende link te bezoeken  http://support.unit4venice.be/nl/index.php/de-rapporteringsbalans-toont-de-rekeningen-663-en-763-niet/

Rapporten en documenten uit VENICE versturen via e-mail

Hoe kan u rapporten, fiches en lijsten op een eenvoudige manier versturen via e-mail?

Telkens u een rapport, een lijst, of een bepaalde fiche afdrukt in Venice, komt u in het dialoogvenster Afdrukinstellingen terecht.

KB000295_01

In dit dialoogvenster hebt u een aantal keuzemogelijkheden voor het type van de afdruk. Om een afdrukvoorbeeld door te sturen via e-mail, maakt u eerst een afdruk van het document naar het scherm. U selecteert dus Afdrukvoorbeeld op scherm, en klikt op OK.

Daarna kan u in de schermafdruk klikken op de knop E-mail om het mailscherm op te starten.

Indien u werkt met een Venice op onze online oplossing op ASP kan u mailen via SMTP

Meerdere pagina’s versturen via e-mail

Hoe kan u meerdere pagina’s versturen via e-mail?

Meer informatie over het versturen van documenten via e-mail, kunt u terugvinden op de KBase met als titel Afdrukvoorbeelden versturen via e-mail.

Om een volledige lijst (niet enkel de eerste pagina) door te mailen, gaat u als volgt te werk.
U maakt de afdruk naar het scherm, zoals beschreven in de KBase met als titel Afdrukvoorbeelden versturen via e-mail.

Klik op de knop Markeren ([Ctrl + M]) als u op de eerste pagina staat.

KB000319_01

Klik op de knop Laatste pagina ([Ctrl + End]) om naar de laatste pagina te gaan.

KB000319_02

Klik op de knop Markeren tot ([Ctrl + Shift + M]) om het einde van de markering aan te duiden.

KB000319_03

Tenslotte gaat u verder met de bewerking die beschreven staan in de KBase met als titel Afdrukvoorbeelden versturen via e-mail.

Foutmelding : “Het saldo van de balansrekeningen is niet 0. Heeft u de winstverdeling geboekt ? …”

Bij het uitvoeren van de algemene overdracht naar het nieuwe boekjaar krijgt u volgende melding:

KB000304_01

Om de overdracht te kunnen uitvoeren moeten de balansrekeningen (van klasse 1 tem 5) in evenwicht zijn. Dit betekent dat het resultaat (het verschil tussen klasse 6 en klasse 7) moet weggeboekt worden naar een balansrekening (winstverdeling, aanleg van reserves).

U kan via tabblad Rapporten boekhouding, groep BalansenSamenvattende balans het resultaat consulteren, door de samenvattende balans naar het scherm af te drukken.

KB000304_02

Doe vervolgens de nodige boekingen via tabblad Start, groep BoekhoudingDiverse.

Raadpleeg uw boekhouder of accountant om te weten welke diverse boeking u precies moet doen, indien u zelf onvoldoende boekhoudtechnisch onderlegd bent.

Link met maatwerk-pakket

Uw klant heeft een maatwerk-pakket waar hij tevreden over is. Hij wenst de gegevens van dit maatwerk-pakket ook te gebruiken in Venice. Hij zal dus een link nodig hebben tussen de beide pakketten. Hij laat deze link best maken door de ontwikkelaar van zijn maatwerkapplicatie. Welke stappen moet deze ontwikkelaar nemen om een link te kunnen programmeren ?

 • Bespreek met uw klant wat voor soort gegevens hij wil inlezen in welk Venice-menu. Bespreek ook over welke opties (intrastat, analytisch,…) uw klant beschikt (zie tabblad Basisgegevens, groep Algemeen, InstellingenParameters, DossierParametersOpties waar u kan zien welke opties de klant gebruikt in welk dossier).
 • Installeer een demo-versie van Venice voor Windows. U kan hiervoor gewoon de meest recente CD-rom van Venice van uw klant gebruiken, doch zonder de registratie aan te vragen. Plaats de CD in de lezer. Het installatieprogramma start automatisch. Gebeurt dit niet, dan zijn volgende acties nodig: Start de Windows Verkenner. Selecteer de stationsaanduiding van uw cd-lezer. Dubbelklik op Setup. Volg nauwgezet de instructies op het scherm.

  KB000206_01

 • Na het opstarten van Venice zal u dezelfde opties als bij uw klant moeten instellen. Wenst u gegevens in te lezen in Venice Boekhouding (Aankopen, Verkopen, Financiële boekingen, Diverse boekingen,…), dan klikt u BoekhoudingBasisoptie aan (zie onderstaande schermafdruk). Wenst u gegevens in te lezen in Venice Facturatie & stock (Artikels, Voorraad, Offertes, Facturen,…), dan klikt u FacturatieBasisoptie aan. Wenst u gegevens in te lezen in Verkoopbeheer (Bestelbonnen, Leveringsbonnen,…), dan klikt u FacturatieBasisoptieVerkoopbeheer aan. Als u tijdens het inlezen ook de analytische verdelingen wenst te importeren, dan klikt u AlgemeenBasisoptieAnalytisch aan. Als u tijdens het inlezen ook de Intrastat-gegevens wenst te importeren, dan klikt u AlgemeenBasisoptieIntrastat aan. Enzovoort … U hebt ook steeds de optie Importeren nodig, om de link te leggen tussen niet door UNIT4 C-Logic ontwikkelde pakketten en Venice. Om de opties in te stellen kiest u vanuit het Venice Hoofdmenu: tabblad Basisgegevens, groep Algemeen, InstellingenParameters, DossierParametersOpties, en selecteert u DossierParameters. In de boomstructuur dubbelklikt u op ParametersOpties. Klik de nodige opties aan.

  KB000206_02

 • In het hoofdmenu van Venice (ook de demo-versie) kiest u voor HelpInhoudsopgave. Als zoekwaarde geeft u op Importeren, concept. U komt terecht op de eerste pagina van de informatie met betrekking tot het importeren en het opmaken van een beschrijvend bestand. Voorbeelden van gegevensbestanden en beschrijvende bestanden vindt u in het pad ?\Venice\System\Import\. Hierbij staat ‘?’ voor de schijfnaam waar u Venice hebt geïnstalleerd (bv. C:\Venice\System\Import).
 • Na het lezen van deze help-files en het bekijken van de voorbeelden analyseert u uw gegevensbestand (of programmeert u uw gegevensbestand indien het nog niet bestaat) en stelt u een beschrijvend bestand op. Informatie met betrekking tot de beschikbare/verplichte velden in de verschillende bestanden vindt u in de KBase ODBC-bestandsbeschrijvingen.
 • Controleer uw gegevens- en beschrijvende bestanden door de gegevens effectief te importeren. Ga naar het menu waar u gegevens wenst te importeren. Indien u bv. verkoopdocumenten en klanten, aangemaakt in uw maatwerkapplicatie, wil importeren in de Boekhouding, opteert u dus voor Boekhouding – Verkoop. In dit menu selecteert u UNIT4 C-Logic – Importeren…. U komt in het volgende scherm terecht:

  KB000206_03

Gegevensbestand
Hier geeft u het pad en bestandsnaam op van het te importeren externe bestand.

U kan niet voorbij dit veld gaan zonder een gegevensbestand te hebben ingevuld. U kunt een bestand opzoeken via de zoekknop of via [Ctrl+F6]. Een niet-bestaand bestand of een leeg pad wordt door het programma geweigerd. Eventueel kan u hier een voorbeeldbestand invullen. Dit voorbeeldbestand zal u kunnen terugvinden op het pad :’?\Venice\System\Import\. Hierbij staat ‘?’ voor de schijfnaam waar u Venice hebt geïnstalleerd (b.v. C:\Venice\System\Import).

Dit gegevensbestand moet voldoen aaneen bepaalde structuur, de nodige informatie hieromtrent vindt u terug in onze help-files.

Beschrijvend bestand
Hier geeft u het pad op van het beschrijvend bestand.

U kunt een bestand opzoeken via de zoekknop of via [Ctrl+F6]. Een niet-bestaand bestand of een leeg pad wordt door het programma geweigerd.

Een beschrijvend bestand beschrijft de wijze waarop de gegevens zijn opgebouwd vast. Standaard wordt dit veld ingevuld met hetzelfde pad als het gegevensbestand en een vaste naam (afhankelijk van wat u precies importeert) voor het bestand. Dit beschrijvend bestand moet u aanmaken op basis van de structuur van uw gegevensbestand. Alle nodige informatie rond het opstellen van een beschrijvend bestand kan u terugvinden in onze help-files.

Actie(s)
U kan kiezen hoe het gegevensbestand moet verwerkt worden. Naargelang de gegevens die u importeert, kunnen bepaalde van deze keuzes niet beschikbaar zijn, bv. aanpassen van documenten is bij importeren niet mogelijk. U kan meerdere keuzes ineens aankruisen.

Testen
Voert alleen een controle uit of het gegevensbestand en het beschrijvend bestand op elkaar zijn afgestemd. Er worden geen wijzigingen of toevoegingen aan de bestanden gedaan en er wordt ook geen inhoudelijke controle van de gegevens uitgevoerd.
U kan deze testfase overslaan. In dat geval zal de vormelijke test gebeuren tijdens het effectieve importeren. Het kan vervelend zijn als halfweg het bestand zou blijken dat het bestand vormelijk niet in orde is. Het is niet onmogelijk dat op dat moment al bepaalde fiches met foutieve waardes zijn ingeschreven.

Toevoegen
Geeft aan of nieuwe fiches en/of documenten toegevoegd worden.

Aanpassen
Geeft aan of bestaande fiches en/of documenten worden aangepast.

Vanaf Item
U kan het importeren vanaf een bepaald item laten beginnen. Dit is handig wanneer een gegevensbestand niet volledig verwerkt moet worden. Ook indien u het importeren zou afbreken, kan u hiermee het importeren laten verder lopen. Een item is hier een op zich staande entiteit (1 document of 1 fiche). Bv. bij importeren van verkopen is elke klantenfiche en ook elk document een item. Detaillijnen van de verkoop daarentegen vormen geen op zich staande entiteit en tellen dus ook niet als een item.
Tijdens het importeren zal u ook telkens dit item nummer terugvinden in de lijst met geïmporteerde items.

Vooruitgang
U ziet hier de stand van zaken, de evolutie van het importeren.

Doorgang
Het importeren gebeurt (meestal) in twee doorgangen.

In een eerste doorgang wordt het gegevensbestand gelezen en vormelijk gecontroleerd. Er worden op dit moment dus geen toevoegingen of aanpassingen uitgevoerd.

Pas na een succesvolle eerste doorgang, volgt de tweede: opnieuw lezen van het gegevensbestand, inhoudelijk controleren van de gegevens en toevoegen van nieuwe items of wijzigen van reeds bestaande.
U ziet aan welke doorgang het programma bezig is, ten opzichte van het totaal aantal doorgangen.

Lijn;kolom
Toont hoever de verwerking van het gegevensbestand gevorderd is: u ziet een lijnnummer en eventueel een kolom. De kolom wordt enkel afgebeeld indien ze verschilt van 1. Bij optreden van een fout kan u aan de hand van deze informatie de fout in het gegevensbestand opsporen.

U vindt hier ook nog een voortgangsindicator die aantoont hoeveel van het gegevensbestand reeds werd verwerkt. Deze indicator wordt voor elke doorgang opgevuld. Ook vindt u hier een lijst terug waarin de reeds verwerkte items worden afgebeeld.

Info
U krijgt hier eventueel bijkomende informatie i.v.m. het importeren.

Knop ‘Beschrijving’
Wanneer u klikt op deze knop, dan start het dialoogvenster voor het bekijken van de bestandsinformatie. Dit dialoogvenster geeft u heel wat bijkomende informatie over de betrokken bestanden. Deze informatie is vooral nuttig voor de aanmaak van import-bestanden, en komt overeen met wat u anders ziet via ODBC-bestandsbeschrijvingen, doch énkel voor dié bestanden die u vanuit dit importmenu kan verwerken..

 • Na het testen van het importeren van de gegevens kan u het beschrijvend bestand aan uw klant leveren, samen met een beschrijving hoe hij in uw maatwerk-applicatie het gegevensbestand moet aanmaken en een document hoe hij in uw maatwerk-applicatie de ANSI- of ASCII-file moet aanmaken en hoe hij in Venice de import kan uitvoeren.
 • Documenteer de link die u gemaakt hebt op de newsgroup ‘Linked-Software’ van UNIT4 C-Logic NV (news://news.c-logic.be/linked-software) en beschrijf de functionaliteit van uw maatwerkapplicatie. Andere UNIT4 C-Logic-gebruikers zijn misschien ook geïnteresseerd in uw applicatie …
 • Sinds Venice versie 6.01_ kan u gebruik maken van Venice Software Development Kit (SDK) om gegevens uit Venice te gebruiken in andere applicaties (en omgekeerd). Met de SDK kan u o.a. de door UNIT4 C-Logic beschikbare functionaliteiten van Venice rechtstreeks aanspreken vanuit een externe applicatie. Meer gedetailleerde help en voorbeelden i.v.m. concept, gebruik,… van de UNIT4 C-Logic Software Development Kit vindt u terug in de help voor ClSdk via ‘Development Kit voor Venice’ in het Start-menu onder ‘Alle programma’s – C-LOGIC’ of in de map SDK onder het Venice-installatiepad. Op onze website kan u alvast een aantal voorbeelden van toepassingen terugvinden die gemaakt werden met de UNIT4 C-Logic Software Development Kit. Surf hiervoor naar www.c-logic.be, en selecteer ‘Nederlands – FTP – Windows – Venice – SDK’. U kan ook steeds gebruik maken van onze newsgroups, waaronder de newsgroup voor gelinkte software en de newsgroup voor SDK. Surf naar www.c-logic.be en selecteer ‘Nederlands – News’. Uw berichten komen terecht in publieke folders. Deze folders kunnen door om het even wie, wereldwijd geraadpleegd worden. Dankzij dit medium kan u ook van gedachten wisselen met andere gebruikers van de UNIT4 C-Logic software. U kan met hen ervaringen en wetenswaardigheden uitwisselen. Uiteraard kan u hier ook uw gemaakte linken of toepassingen voorstellen aan andere gebruikers. Vragen ivm de SDK zijn niet inbegrepen in de gratis helpdesk van UNIT4 C-Logic. Indien u dit wenst, kunnen wij u wel (betalende) implementatiebegeleiding voorstellen, hierbij suggereren wij u hoe u het probleem kan oplossen met de SDK. Een implementatiebegeleiding omvat echter niet het effectief programmeren van de oplossing. Wenst u implementatiebegeleiding? Stuur dan een e-mail-bericht naar training@c-logic.be met een korte omschrijving van uw wensen, we bezorgen u hiervoor dan een bestelformulier.

Help, mijn dossierkast/dossier/boekjaar is verdwenen.

Wat kan u doen indien u Venice opstart en u komt tot de vaststelling dat een dossierkast, dossier of boekjaar is verdwenen uit het hiërarchisch overzicht van het hoofdmenu van Venice?

Het gebeurt soms dat Venice-gebruikers de helpdesk contacteren omdat een dossierkast, dossier of boekjaar uit het hiërarchisch overzicht is verdwenen. Er kunnen meerdere oorzaken zijn. We zetten ze even op een rijtje alsook de overeenkomstige oplossing.

1. Een eerste oorzaak kan zijn dat u de dossierkast/het dossier/het boekjaar per ongeluk hebt verborgen.

1a. Hoe kan u achterhalen of een dossierkast/dossier/boekjaar verborgen werd?

U kan volgende procedure volgen om na te kijken of de dossierkast/het dossier/het boekjaar als verborgen werd aangeduid:
Klik op de Venice-knop en kies Weergave.
Vink de parameter Verborgen aan.

KB000442_01

Indien uw dossierkast/dossier/boekjaar als eigenschap Verborgen heeft, dan zal het item nu wel worden voorgesteld in het hiërarchisch overzicht. Een verborgen item kan herkend worden door het doorzichtig pictogram.

In onderstaand voorbeeld is het dossier ACC2 een verborgen dossier. U bemerkt dat het dossier voorafgegaan wordt door een ander pictogram dan het dossier erboven, dat niet verborgen is.

KB000442_02

1b. Hoe zorgt u er nu voor dat de dossierkast/het dossier/het boekjaar niet meer als verborgen aangeduid wordt?

Indien u nu Venice zou verlaten, dan zou de dossierkast/het dossier/het boekjaar opnieuw niet meer verschijnen. U zou dan de hierboven beschreven procedure nogmaals moeten volgen om het item weer zichtbaar te maken. U kan er echter voor zorgen dat de eigenschap Verborgen blijvend afgezet wordt. Dit doet u als volgt: Klik rechts op het item. U krijgt volgend scherm te zien:

KB000442_03

Vink Verborgen af.

2. Indien de dossierkast/het dossier/het boekjaar nog steeds niet verschijnt, dan is er iets anders aan de hand.

2a. Het is mogelijk dat het item geschrapt werd door een gebruiker.

U kan dit als volgt controleren: In het contextoverzicht in het hoofdmenu van Venice kan u controleren waar de dossierkast zich bevindt op uw systeem.

KB000442_04

Noteer dit pad.
Start verkenner van Windows op en ga naar het pad dat u zonet noteerde.
Controleer of er een map voorkomt die verwijst naar het dossier dat niet meer verschijnt.

Indien dat niet het geval is, dan werd het dossier daadwerkelijk geschrapt. Dan zal u verplicht zijn om een back-up van het dossier terug te plaatsen onder de dossierkast.

2b. Het is mogelijk dat de map die verwijst naar de dossierkast/het dossier/het boekjaar er nog is, maar dat er elementaire bestanden ontbreken.

Opdat een dossierkast zou verschijnen moet er een bestand ClData.ini in de map van de dossierkast voorkomen.
Opdat een dossier zou verschijnen moet er een bestand ClDoss.ini in de dossiermap voorkomen.
Opdat een boekjaar zou verschijnen moet er een bestand ClYear.ini in de boekjaarmap voorkomen.
Indien dat bestand ontbreekt, neem dan contact op met de helpdesk van UNIT4 C-Logic om tot een oplossing voor uw probleem te komen.

Hoe kan u de actuele voorraadstand raadplegen via ODBC?

Via ODBC kan u het bestand Voorraad boekjaar (Stock.btr) alias STC raadplegen. Dit bestand bevat alle voorraadmutaties en wordt per boekjaar bijgehouden. Als u op een gegeven ogenblik de totale voorraad van een artikel wenst te raadplegen buiten Venice om, dan gaat u te werk zoals hieronder beschreven.

U hebt geen facturatie-afsluiting uitgevoerd per boekjaar.

In dit geval dient u voor ieder boekjaar per artikel het veld In voorraad – mutaties (ChgStock) te totaliseren. U zal hiervoor dus zoveel bestanden moeten openen als er boekjaren zijn in het dossier waarvoor u de voorraad per artikel wenst te raadplegen.

U hebt wel een facturatie-afsluiting uitgevoerd per boekjaar.

Een facturatie-afsluiting impliceert dat de actuele voorraadstand als beginstand wordt ingeschreven in het volgende boekjaar. Om de actuele voorraad te raadplegen dient u enkel het bestand STC van het laatste boekjaar te openen, en opnieuw het veld In voorraad – mutaties (ChgStock) te totaliseren. U dient er wel voor te zorgen dat de beginvoorraad van het boekjaar meegeteld wordt.

Tip

Bij het totaliseren van het veld In voorraad – mutaties (ChgStock) dient u ook rekening te houden met de velden level1 (voorraad op het niveau van het artikel), level2 (voorraad op het niveau van het magazijn), level3 (voorraad op het niveau van de locatie) en level4 (voorraad op het niveau van het serienummer). U dient het totaal te maken per artikel van de records waar level1 is aangevinkt.