Tag Archives: aangifte

De automatische Intrastataangifte via OneGate toepassing faalt

Op de website van de NBB/OneGate staat een mededeling over de aanpassing van het beveilingsprotocol sinds 30/01/2018.  De aanpassingen hebben gevolgen voor de automatische Intrastataangifte  in Venice via de OneGate-toepassing

Wellicht heeft u volgende foutmelding gekregen in Venice

fout

Concreet moet u minstens beschikken over de volgende specificaties op uw pc om de aangifte automatisch te laten verlopen:

  • Windows 7 of hoger zoals beschreven in deze Kbase van Microsoft
  • Het .NET Framework 4.5 of hoger zoals beschreven in deze Kbase van Microsoft
  • De recentste versie van uw browser zoals beschreven in de help van de NBB
  • Versie 10.70 SP3 of hoger van Venice (met een nieuwe OneGateUploader.exe).  De Service Pack 3 kan u hier downloaden als u reeds beschikt over versie 10.70 van Venice.  Dit bestand dient u te kopiëren onder de map \Patches onder het basispad van Venice.  Uw basispad kan u achterhalen door in het hoofdscherm van Venice ALT+I te drukken.

Beschikt u over een versie lager dan 10.70 dan moet u eerst uw Venice installatie updaten en daarna de SP3 downloaden en te kopiëren onder de map \Patches van uw basispad.  De aanpassing zal in de versie 11 standaard aanwezig zijn.

U kan uw aangifte ook manueel aangeven op het OneGate portaal indien nodig.  Bij twijfel contacteer uw IT-verantwoordelijke/Venice verdeler of neem contact op met de helpdesk van de NBB

Hoe maakt u een elektronisch bestand voor de klantenlisting ( XML ) aan?

U hebt de mogelijkheid om bij het afsluiten van uw klantenlisting een elektronisch bestand aan te maken van uw klantenlisting. U gaat hiervoor als volgt te werk:

Parameters

In de parameters van de module Klantenlisting kiest u Enkelvoudig intervat voor het veld Elektronische listing toelaten. Eveneens in de parameters van de module Klantenlisting vult u in het veld E-mail een e-mail adres in dat voldoet aan de door Intervat opgelegde vormvereisten.

Klantenlistingparameters

Afdrukken

Bij het afdrukken van de klantenlisting vinkt u het veld Afsluiten aan onder de tab Afdruk.

KlantenlistingAfdrukken

Er wordt na het afsluiten van een kalenderjaar en bij iedere herafdruk een elektronisch bestand gemaakt van uw klantenlisting. Dit bestand kunt u gebruiken om uw enkelvoudige listing via de Intervat-toepassing van de Federale Overheidsdienst Financiën in te dienen bij de BTW-administratie.

Wanneer u een afdruk maakt naar het scherm, dan is het belangrijk dat u alle pagina’s doorloopt ( Naar laatste pagina of Ctrl+End ) en dat u vervolgens kiest voor Sluiten ( Esc ) opdat de periode ook effectief wordt afgesloten, en er een elektronisch bestand wordt aangemaakt.

Elektronisch bestand: type en locatie

Het elektronisch bestand wordt niet alleen in XML-formaat bewaard maar ook als archief (gecomprimeerd zip-bestand, maar met extensie ‘.lk’). Op die manier kunt u het gebruiken om het in de Intervat-toepassing op te laden via bestand (dat kan als xml- of als gecomprimeerd bestand) maar ook om het te openen als u de listing via schermen ingeeft (dat kan enkel als gecomprimeerd bestand).

De bestanden worden standaard aangemaakt in de map Intervat onder de dossiermap en de naam ervan heeft de volgende structuur: BE_<kalenderjaar 4 posities>. Als u dus het kalenderjaar 2013 afsluit in het dossier UNIT4 ACC dan vindt u in de map UNIT4 ACC\Intervat de bestanden BE_2013.xml en BE_2013.lk terug.

Listingsucces

Wanneer u in de parameters van de module Klantenlisting het veld Alternatief pad hebt ingevuld, dan worden de bestanden niet enkel in het standaard pad maar ook in dit alternatief pad bewaard.

Klanten met foutief ondernemingsnummer op de klantenlisting

Alle klanten met een foutief ondernemingsnummer en met een omzet die groter is dan het minimum bedrag ( standaard 250€ ), worden steeds in de klantenlisting opgenomen.
Ze staan vooraan op de afdruk, waarbij het ondernemingsnummer voor deze klanten vervangen is door K: gevolgd door klantnummer/subnummer en uitroepteken, bv K:22/0 !
Foutief

 

Zo weet u onmiddellijk dat u het ondernemingsnummer in de klantenfiches met nummer 22/0 en 10/0 zal moeten bijsturen, omdat het om foutieve ondernemingsnummers gaat.

U hebt eventueel ook de mogelijkheid om de klanten met foutief ondernemingsnummer, met omzet lager dan het minimum bedrag ook op de listing op te nemen. Hiervoor vinkt u het veld Foutieve ondernemingsnrs. onder de rubriek Opnemen aan onder de tab Afdrukken. U kan van deze optie gebruik maken om de ondernemingsnummers in uw klantenfiches aan te zuiveren.

Opnemenfoutief

Boekhouden met Venice in Luxemburg

De Belgische boekhouding verschilt op een aantal punten van de Luxemburgse boekhouding, Venice is volledig geprogrammeerd volgens de Belgische boekhouding, maar u kan echter wel de Luxemburgse boekhouding simuleren…

Volledig overzicht per grootboekrekening en per BTW-tarief, als bijlage bij de BTW-aangifte.

In Luxemburg is als bijlage bij de BTW-aangifte een lijst vereist, met daarop een overzicht, niet per aan- of verkoopfaktuur, maar wel per kost- of opbrengstenrekening.

In een Belgische boekhouding, echter, wordt eigenlijk nérgens een verband gelegd tussen een kost- of opbrengstenrekening, en de maatstaf van heffing waaraan geboekt is.

Als men bijvoorbeeld een factuur bekijkt van 2.180 EUR, waarbij 1.000 EUR onderworpen is aan 6 % BTW, en 1.000 EUR aan 12 % BTW, en de 2.000 EUR kosten betreft allemaal grootboekrekening 600000 Aankopen van Grondstoffen, dan zal je nergens kunnen achterhalen dat het debetsaldo van 2.000 EUR op de rekening 600000 voor 1.000 EUR afkomstig is van de maatstaf 6 %, en voor 1.000 EUR van de maatstaf 12 % …

Hoe zorgen we er nu voor dat we in Groot-Hertogdom Luxemburg toch een dergelijke lijst kunnen produceren ? We lossen dit op door, bij het boeken op een kost- of opbrengstenrekening, het saldo nog eens toe te wijzen aan een of meerdere analytische dragers. De code van de analytische drager, is de BTW-code die op deze kost van toepassing is. In ons analytisch dragerstelsel, leggen we dus eerst een lijst aan met de nodige BTW-codes.

KB000177_01

Bij het boeken van een factuur wijzen we het saldo toe aan de goede analytische drager(s).

KB000177_02

Wanneer we de BTW-aangifte dienen op te maken, produceren we niet alleen de “gewone” BTW-aangifte, maar hebben we ook de lijst nodig in verband met het aansluiten van de boekhouding op de BTW-aangifte. Hiervoor leggen we de link met Access, via ODBC, en maken we een rapport.

Met ODBC (Open Database Connectivity) hebben we steeds een up-to-date versie van de ODBC-bestanden van Venice. Het voordeel is dus, dat we ons “extern rapport” slechts éénmaal dienen aan te maken, en telkens we het rapport openen, is het automatisch up-to-date met de meest recente gegevens uit Venice.

De ODBC-werkwijze is te vinden op onze website, in de Knowledgebase, met als titel Gegevens uit Venice gebruiken in andere applicaties.

Dankzij het toepassen van rekenvelden en totalisatievelden in het Access-rapport, bekomen we een lijst, met een overzicht per grootboekrekening en per BTW-tarief.
KB000177_03

In plaats van met de optiemodule Analytisch te werken, zou u natuurlijk ook gewoon in uw boekhoudplan uw kostenrekeningen kunnen uitsplitsen (ontdubbelen) per BTW-tarief en de lijsten produceren via de alternatieve balans.

Intracommunautaire opgave.

De driemaandelijkse intracommunautaire opgave ziet er enigszins anders uit dan de Belgische IC-opgave.

Jaarlijkse BTW-aangifte.

Per kalenderjaar moet in Luxemburg een samenvatting worden ingediend, van alle BTW-aangiftes die in dat jaar ingeleverd werden.

Andere BTW-tarieven.

De tarieven die van toepassing zijn, kan de gebruiker makkelijk zelf definiëren via Dossier Parameters, bij AlgemeenParameters, BTW-tarieven.

KB000177_04

De nodige gegevens ophalen uit Venice voor het opmaken van de aangifte 275 F

De belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of overeenkomstig artikel 227, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 aan de belasting van niet-inwoners, zijn gehouden aangifte te doen van alle betalingen die zij vanaf 01/01/2010 rechtstreeks of onrechtstreeks hebben gedaan aan personen gevestigd in staten die niet effectief en substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting.

In dit artikel tonen we hoe u vanuit de module Details de nodige gegevens kan ophalen om de aangifte manueel in te vullen.

1. Start de module Consultatie – Boekhouding – Details op.
Druk Ctrl+T om een nieuwe selectie aan te maken.
Geef de selectie een naam: vb. 275 F
Als volgorde kies je Historiek en als begrenzing geef je op van rekening ‘44000000001’ tem. rekening ‘44099999999’.

KB000550_01

2. Vink Filter aan en definieer volgende filter:
@ENT.BookTypeCode == “F” && :ReadIni (@SUP.CountryCode ; “Land” ; “c:\landen.txt” )

KB000550_02

3. Je zorgt er dan voor dat op je c:-schijf een bestand Landen.txt staat. Klik hier om dit bestand te downloaden.

Opmerking: het bestand Landen.txt bevat niet alle landen die opgesomd worden in de bijlage van het document 275 F. Het bevat alle landen uit die lijst waarvoor een ISO-code gekend is in Venice.

4. Via de tab Bewerken kan je via de knop Beheren in de groep Boekhouding het werkblad beperken tot de kolommen die ook op het formulier 275 F verschijnen:
Leverancier.Landcode; Leverancier.Firmanaam; Boeking.Documentdatum; Boeking.Opmerking en Boeking.Bedrag dossiermunt.

KB000550_03

5. Op basis van het werkblad kun je nu de aangifte 275 F manueel opmaken.