Tag Archives: btw

Investering komt in vak 82 en niet in vak 83

Voor onze klanten die de module beheer vast actief gebruiken is er een tijdje terug een aanpassing gedaan in Venice in verband met de investeringen.

Bij het boeken van een investering met een bedrag kleiner dan 1000€ zal deze worden opgenomen in het vak 82 van de BTW aangifte en niet meer in het vak 83 zoals normaal het geval is bij investeringen.

Dit komt doordat de investeringen onder de 1000€ BTW-technisch niet meer worden aanzien als bedrijfsmiddelen en dus ook niet meer mogen opgenomen worden in het vak 83.

U kan in Venice natuurlijk nog steeds kiezen om het bedrag boekhoudkundig als investering te boeken en dit door te kiezen voor een investeringsrekening.  U kan ook nog steeds een investeringsfiche aanmaken voor die bepaalde investering.  De werking in Venice blijft voor deze handelingen dezelfde als voorheen.

Meer info hierover kan u bekomen bij uw accountant of door te klikken op de volgende  pagina van het ministerie van financiën

 

Boekhouden zonder BTW

Bepaalde boekhoudingen worden gevoerd, zonder dat er ook maar sprake is van enige BTW-verwerking. Dit fenomeen doet zich bv. voor bij bepaalde types VZW’s. Zij moeten geen BTW-aangifte indienen, maar kunnen dus ook geen BTW recupereren of aanrekenen. Bijgevolg zijn alle handelingen die verband houden met BTW-berekening in Venice volledig overbodig. Kan ervoor gezorgd worden dat de gebruiker dan ook niet met deze BTW-handelingen wordt geconfronteerd?

Dit kan inderdaad, en zelfs op een heel gemakkelijke manier. Hoe gaat u tewerk?
U creëert een nieuw dossier, en kiest voor tabblad Basisgegegens, groep Algemeen, Instellingen, Parameters. Bij BoekhoudingBasisoptieParameters, tab Andere plaatst u de parameter Frequentie – BTW-aangifte op Geen.

Frequentie

Verander echter niets aan de BTW-tarieven zelf. Heeft u ze later toch nog nodig, dan volstaat het om enkel de frequentie van de BTW-aangifte terug aan te passen.

Bij tabblad Basisgegevens, groep Algemeen, Instellingen, Firmagegevens, waar u de gegevens van de eigen firma bijhoudt, noteert u als ondernemingsnummer “BE -” (BE staat voor het land waarin uw firma gevestigd is).

Bij de aanmaak van klanten en leveranciers geeft u als standaard maatstaf van heffing overal Niet-Onderworpen op. U kan er trouwens voor zorgen dat deze waarde steeds al automatisch wordt voorgesteld, door in het werkblad van klanten en/of leveranciers te kiezen voor Venice-knop, InstellingenStandaard waardesGlobaal , en de maatstaf Niet-onderworpen hier al als standaard voor te stellen maatstaf in te vullen.

NietOnderworpen

Bij het boeken van aankopen en verkopen staan de verschillende maatstaven en de BTW-rekeningen wel nog op het scherm (dit kan niet vermeden worden), maar u kan ze gewoon overslaan door, bv. na ingave van het totaal bedrag, met [Ctrl+G] meteen naar de tegenboekingslijnen te gaan.

Tijdens het verdere gebruik van de software zal u ook nergens geconfronteerd worden met meldingen over BTW-periodes of BTW-afsluitingen.

Boekhouden met Venice in Luxemburg

De Belgische boekhouding verschilt op een aantal punten van de Luxemburgse boekhouding, Venice is volledig geprogrammeerd volgens de Belgische boekhouding, maar u kan echter wel de Luxemburgse boekhouding simuleren…

Volledig overzicht per grootboekrekening en per BTW-tarief, als bijlage bij de BTW-aangifte.

In Luxemburg is als bijlage bij de BTW-aangifte een lijst vereist, met daarop een overzicht, niet per aan- of verkoopfaktuur, maar wel per kost- of opbrengstenrekening.

In een Belgische boekhouding, echter, wordt eigenlijk nérgens een verband gelegd tussen een kost- of opbrengstenrekening, en de maatstaf van heffing waaraan geboekt is.

Als men bijvoorbeeld een factuur bekijkt van 2.180 EUR, waarbij 1.000 EUR onderworpen is aan 6 % BTW, en 1.000 EUR aan 12 % BTW, en de 2.000 EUR kosten betreft allemaal grootboekrekening 600000 Aankopen van Grondstoffen, dan zal je nergens kunnen achterhalen dat het debetsaldo van 2.000 EUR op de rekening 600000 voor 1.000 EUR afkomstig is van de maatstaf 6 %, en voor 1.000 EUR van de maatstaf 12 % …

Hoe zorgen we er nu voor dat we in Groot-Hertogdom Luxemburg toch een dergelijke lijst kunnen produceren ? We lossen dit op door, bij het boeken op een kost- of opbrengstenrekening, het saldo nog eens toe te wijzen aan een of meerdere analytische dragers. De code van de analytische drager, is de BTW-code die op deze kost van toepassing is. In ons analytisch dragerstelsel, leggen we dus eerst een lijst aan met de nodige BTW-codes.

KB000177_01

Bij het boeken van een factuur wijzen we het saldo toe aan de goede analytische drager(s).

KB000177_02

Wanneer we de BTW-aangifte dienen op te maken, produceren we niet alleen de “gewone” BTW-aangifte, maar hebben we ook de lijst nodig in verband met het aansluiten van de boekhouding op de BTW-aangifte. Hiervoor leggen we de link met Access, via ODBC, en maken we een rapport.

Met ODBC (Open Database Connectivity) hebben we steeds een up-to-date versie van de ODBC-bestanden van Venice. Het voordeel is dus, dat we ons “extern rapport” slechts éénmaal dienen aan te maken, en telkens we het rapport openen, is het automatisch up-to-date met de meest recente gegevens uit Venice.

De ODBC-werkwijze is te vinden op onze website, in de Knowledgebase, met als titel Gegevens uit Venice gebruiken in andere applicaties.

Dankzij het toepassen van rekenvelden en totalisatievelden in het Access-rapport, bekomen we een lijst, met een overzicht per grootboekrekening en per BTW-tarief.
KB000177_03

In plaats van met de optiemodule Analytisch te werken, zou u natuurlijk ook gewoon in uw boekhoudplan uw kostenrekeningen kunnen uitsplitsen (ontdubbelen) per BTW-tarief en de lijsten produceren via de alternatieve balans.

Intracommunautaire opgave.

De driemaandelijkse intracommunautaire opgave ziet er enigszins anders uit dan de Belgische IC-opgave.

Jaarlijkse BTW-aangifte.

Per kalenderjaar moet in Luxemburg een samenvatting worden ingediend, van alle BTW-aangiftes die in dat jaar ingeleverd werden.

Andere BTW-tarieven.

De tarieven die van toepassing zijn, kan de gebruiker makkelijk zelf definiëren via Dossier Parameters, bij AlgemeenParameters, BTW-tarieven.

KB000177_04

Een attest verlaagd btw tarief 6% afdrukken samen met de factuur

Aannemers die werken verrichten in een woning ouder dan 5 jaar en die overeenkomstig artikels 400 en 401 van het wetboek der inkomstenbelasting het verlaagd BTW-tarief van 6% mogen toepassen, vragen soms of het mogelijk is om onmiddellijk samen met de factuur ook het attest af te drukken.

Dit is mogelijk via de aanmaak van een variant via de ingebouwde lay-outeditor in Venice.

Hoe gaat u nu concreet te werk?

1. Voorbereidend werk in Venice.

Bij alle artikels waarop het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing kan zijn, dient u in de artikelfiche het verlaagd tarief van 6% te vermelden onder het tabblad BTW, veld ‘BTW verminderd’.

KB000534_01

In de klantenfiche in Venice kunt u, wanneer voor die klant steeds het verlaagd tarief van toepassing is, dit onmiddellijk aangeven. Positionneer het veld ‘BTW-stelsel’ onder het tabblad Facturatie op ‘Binnenland verminderd’.

Indien de klant soms facturen moet ontvangen waarop het normaal tarief van toepassing is en soms het verlaagd, laat u dit veld best gepositionneerd op ‘Binnenland normaal’. U kunt dan nog steeds bij opmaak van de factuur het btw-stelsel in de hoofding van de factuur aanpassen.

KB000534_02

Indien de woning waar de werken werden uitgevoerd niet op hetzelfde adres is als het facturatie-adres, dan maakt u voor die klant een aanvullende fiche, waar u het adres noteert van de woning waar de werken werden uitgevoerd. Bij aanmaak van de factuur noteert u dan dat adres onder het tabblad Leveringsadres.

2. Aanmaak van de gepersonnaliseerde lay-out.

Via de geïntegreerde lay-outeditor kunt u een aangepaste lay-out aanmaken.

Indien u een attest 6% btw wenst af te drukken in één doorgang samen met de factuur, dan doet u dit als volgt:

– Zorg ervoor dat de blok ‘Paginakoptekst’ even hoog is als een A4-blad. Klik daartoe rechts op de blok ‘Paginakoptekst’. U komt nu in het dialoogvenster voor de blokeigenshappen terecht. Kies het tabblad ‘Grootte’. Als hoogte geeft u dus 297 op.

KB000534_03

– Tevens moet u er op toezien dat deze blok enkel op de eerste pagina wordt afgedrukt en daarenboven alleen wanneer het BTW-stelsel van de factuur gelijk is aan ‘Binnenland verminderd’. Klik rechts op de blok ‘Paginakoptekst’ en selecteer het tabblad ‘Identificatie’. Bij ‘Afdrukken’ kiest u ‘Conditionneel’. U geeft er de volgende conditie op:
@SYS.DocPageNr == 1 && @SIH.VatSystem == 1

– Maak nu een tekstveld aan. Bij ‘Eigenschappen’, tabblad ‘Lettertype’, kiest u als alignering ‘Links meerdere lijnen’.
U kan nu de gewenste tekst ingeven over meerdere lijnen. In de tekst kan u tevens ook variabele velden invoegen via de knop ‘Veld’.

KB000534_04

– Pas ook de andere blokken in de lay-out naar uw wensen aan.

– Bewaar de variant.

Indien u niet vertrouwd bent met de lay-outeditor, dan kan u deze aanpassing ook bestellen bij de helpdesk van UNIT4 C-Logic. Stuur een mail naar support.venice@unit4.com en stuur eventueel uw reeds bestaande aangepaste lay-out mee. Wij bezorgen u dan een vrijblijvende offerte. Of u kan eveneens uw UNIT4 C-Logic-verdeler contacteren en hem vragen of hij u deze service kan verlenen.

Aanpassen van het btw-tarief op meerdere artikelen tegelijk

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, een btw-tarief van 12%.

Dit artikel beschrijft, hoe u gemakkelijk voor een geselecteerd aantal artikels, het btw-percentage nu al kan aanpassen.

Afhankelijk van de datum waarop de factuur wordt ingeschreven, wordt dan automatisch het correcte btw-tarief geselecteerd (vóór 1 januari 2010 21%, vanaf 1 januari 2010 wordt dit 12%).

Eerst en vooral selecteert u de artikelen waarvoor de btw-verlaging geldt.
In dit voorbeeld gaan we er van uit dat deze artikelen zich allemaal in de artikelgroep ‘horeca’ bevinden.

We zullen dus een selectie in het werkblad maken, zodat we enkel deze artikelen te zien krijgen.

Maak in het werkblad van de artikels, een nieuwe selectie (via menu Werkblad, selectie toevoegen), met volgende kenmerken:

KB000539_01

Als resultaat krijgen we in het werkblad de artikels te zien, die tot deze groep behoren.
Vervolgens zullen we de kolommen zo ordenen (via menu Weergave, kolommen beheren), dat de velden die in de artikelfiche moeten gewijzigd worden, allemaal samen staan:

KB000539_02

Het werkblad ziet er nu als volgt uit:

KB000539_03

Enige uitleg:
Het veld “Artikel BTW normaal” geeft aan welke het actuele btw-tarief is.
Het veld “Artikel BTW oud” geeft aan welke het oude btw-tarief is.
Het veld “Artikel BTW oud datum” geeft aan tot welke datum het oude btw-tarief geldig is.

De tariefcodes zijn als volgt:

0: 0%
1: 6%
2: 12%
3 :21%

In ons voorbeeld willen we dus in het veld “Artikel BTW normaal” tariefcode 3 (21%) vervangen door 2 (12%). Voor deze artikels moeten we dan ook het veld “Artikel BTW oud datum” ingeven met de datum tot en met wanneer het oude tarief geldig is, namelijk 31 december 2009.

Om deze actie automatisch te kunnen uitvoeren, moeten we het werkblad in ‘wijzigbaar’ modus zetten, via het menu Bewerken, wijzigbaar.
We selecteren alle cellen van de eerste 3 kolommen, en we drukken op control+C om ze te kopiëren naar het plakbord van Windows.

Vervolgens openen we Microsoft Excel, en drukken we daar op control+V om de cellen in een leeg Excel-bestand te plakken:

Vervang nu de waardes van de eerste kolom van 3 naar 2, en vul in de 3e kolom telkens 31/12/09 in.
Selecteer nu opnieuw deze cellen in Excel, en druk op control+C.

Ga terug naar het werkblad van de artikels in Venice, klik op de eerste cel, en druk op control+V.
De waardes zullen nu overschreven worden met de waardes uit het Excel-bestand.

Kies in Venice nu menu Bewerken, Wijzigbaar, om de wijzigingen te bewaren.

Het werkblad ziet er nu als volgt uit:

KB000539_04

Als u nu een factuur maakt op datum van 31/12/09, dan zal voor elk van deze artikelen nog als btw-tarief 21% geselecteerd worden, als u de factuur opmaakt op 01/01/10, dan zal er 12% voorgesteld worden.

BTW op standaard wisselstukken

Wanneer een garage tweedehands wisselstukken verkoopt, dan wordt op de prijs van het wisselstuk niet gewoon de BTW berekend. De BTW wordt berekend op de prijs + 10 % !…

Om dit in Venice Facturatie en stock op te lossen, bestaan er 2 methodes : ofwel werkt u met een “virtueel” artikel dat u in mindering brengt, ofwel werkt u met speciale BTW-tarieven

Via een virtueel artikel

Stel : we verkopen een artikel aan 100 EUR. Gezien het een tweedehands wisselstuk betreft, moeten we de BTW berekenen op 110 % van de verkoopprijs, dus op 110 EUR in plaats van op 100 EUR. Op de omzet mag bij de verkopen echter maar 100 EUR opgenomen worden ! In eerste instantie zetten we op onze verkoopfactuur het artikel (het tweedehands wisselstuk) met als prijs de waarde + 10 %. De BTW zal hierop worden berekend. Ten tweede vermelden we een artikel zonder stockopvolging (zodat er geen invloed is op het stockbeheer), met als prijs de 10 %. Dit artikel heeft als btw-code ‘niet onderworpen’. Onze factuur ziet er dus als volgt uit :

KB000557_01

Het totaal bedrag van de factuur wordt dan als volgt berekend:

KB000557_02

Via speciale BTW-tarieven

Indien u over de optie Speciale regelingen beschikt dan kan u via Basisgegevens – Instellingen – Parameters – Speciale regelingen parameters – tab Speciale BTW-tarieven volgend tarief definiëren:

KB000557_03

Bij het opmaken van een factuur, vermeldt u bij de verkoop van wisselstukken niet langer de gewone BTW-code maar wel de net gedefinieerde speciale BTW-code Wisselst.

KB000557_04

Het resultaat is identiek als de werkwijze “via een virtueel artikel”.

KB000557_05

Tip: indien u facturen maakt voor ruilonderdelen dan maakt u best een apart lay-outtype aan. Op dat lay-outtype kan u dan de tekst ‘De BTW wordt berekend op standaard-ruilwaarde. (Rondschrijven nummer 119/1972)’ vermelden.