Tag Archives: factuur

Verkoopsvoorwaarden bijvoegen aan uw factuur

Om in Venice de verkoopsvoorwaarden toe te voegen aan uw facturen gaat als volgt te werk:

-> Druk uw factuur af en kies voor wijzigen (of ga via de lay-out editor) en zoek de juiste lay-out op (in mijn geval kies ik voor een dossier variant TEST die ik wil aanpassen)

lay1

-> Onderaan het werkblad kan u de blok voorwaarden opentrekken, kies bovenaan voor een nieuw tekstveld en voeg hem toe aan die blok

-> In het verkregen venster klikt u naast Nederlands op het pijltje om de dialoogbox te openen

Voorwaarden

-> Plak uw tekst zonder opmaak in het vak en herhaal eventueel voor andere talen.

tekst

-> U moet bij tabblad lettertype – uitlijning aanduiden “Links meerdere lijnen” zodat alle lijnen van verkoopsvoorwaarden op de lay-out komen

uitlijning

-> U kan steeds terugkeren naar de bovenstaande schermen door met de rechtermuisknop te klikken op het tekstveld en te kiezen voor eigenschappen

eigenschappen

-> Sla uw lay-out op via de Venice knop bovenaan links

safelay

-> U krijgt nu na de laatste pagina van uw factuur de verkoopsvoorwaarden op een nieuwe pagina

Voorwaarden 2

Checklist voor het aanmaken van een aangepaste factuurlay-out

Sinds februari 2004 zijn er een aantal wijzigingen betreffende de verplichte vermeldingen op de factuur. Wij stelden een controlelijst op die u kan gebruiken indien u uw factuurlay-out zou aanpassen.

Check Oude factuurvermeldingen Nieuwe factuurvermelding vanaf 01/01/2004

 

 

 Vermelding van het woord ‘Factuur’.

 Datum waarop factuur wordt uitgereikt.

 

 idem

 Het volgnummer in boek uitgaande facturen.

 

 Een opeenvolgend nummer, volgens één of meer reeksen, dat de factuur (of het stuk) op eenduidige wijze identificeert.

 De identiteit van de belastingsplichtige, ttz diens

– naam of maatschappelijke benaming
– administratieve of maatschappelijke zetel
– inschrijvingsnummer in het handels- of ambachtsregister
– BTW-nummer

 

 identiteit belastingsplichtige, ttz diens

– naam of maatschappelijke benaming
– administratieve of maatschappelijke zetel
– ondernemingsnummer

 Bij erkenning van een aansprakelijk vertegenwoordiger diens identiteit, adres en hoedanigheid. Indien een vereenvoudigd aansprakelijk vertegenwoordiger wordt erkend, moet daarenboven ook zijn BTW-nummer worden vermeld.

 

 idem, maar ondernemingsnummer ipv BTW-nummer

 De identiteit van de medecontractant, ttz diens

– naam of maatschappelijke benaming
– adres
– BTW-nummer (indien BTW-nummer van andere lidstaten; in bepaalde gevallen)

Bij erkenning van een individuele of vereenvoudigde aansprakelijk vertegenwoordiger, moeten ook deze gegevens vermeld worden.

 

 idem, maar ondernemingsnummer ipv BTW-nummer

 De datum van de levering van het goed of van de voltooiing van de dienst. Indien geen datumbepaling mogelijk is, het tijdvak waarin handeling plaatsvond.

 

 De datum van het belastbaar feit of de datum van de gehele of gedeeltelijke incassering van de prijs, voorzover die datum verschillend is van de factuurdatum.

 De identificatie van de handeling, in het bijzonder:

– gebruikelijke naam van de goederen/diensten
– hoeveelheid
– het voorwerp van de diensten

Voor auto’s en margeregeling gelden speciale vermeldingen.

 

 De identificatie van de handeling, in het bijzonder:

– gebruikelijke naam van de goederen/diensten
– hoeveelheid
– het voorwerp van de diensten

Voor auto’s en margeregeling gelden speciale vermeldingen.

 Bankrekeningnummer van de begunstigde.

 

 Per BTW-tarief, de maatstaf van heffing in EUR en de elementen waaruit hij is samengesteld.

 

 Per tarief (of vrijstelling) de maatstaf van heffing, de eenheidsprijs exclusief belasting, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en -rabatten, indien deze niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen.

 De tarieven van de verschuldigde BTW.

 

 idem

 Weergave in EUR van de verschuldigde BTW per tarief, alsmede de totaal verschuldigde BTW  Weergave van het totaalbedrag van de verschuldigde belasting uitgedrukt in de nationale munteenheid van de lidstaat waar de goederen worden geleverd of de diensten verricht.

(dus ALTIJD muntcode voorzien!)

(Dit is geen strikte verplichting maar het is wel aan te raden.)

 

 Wettelijke bepaling op grond waarvan geen BTW wordt aangerekend of handeling is vrijgesteld.  De vermeldingen van de bepaling van de richtlijn of nationale bepaling krachtens dewelke geen BTW wordt aangerekend of handeling is vrijgesteld, of een gelijkwaardige vermelding.

(dus ALTIJD vrijstellingscodetekst voorzien)

 

 Bij een eindfactuur waar er één of meerdere voorschotfacturen zijn geweest, moet er een verwijzing zijn naar de voorschotfacturen.

 

 Verwijzing naar een vroeger uitgereikt stuk(ken) indien voor dezelfde handeling meerdere facturen worden uitgereikt.

 

 idem

 Alle andere vermeldingen voorgeschreven door het wetboek BTW of haar uitvoeringsbesluiten (b.v. de melding Belasting te voldoen door de medecontractant …).

 

 idem

 Betreffende creditnota’s: Men is gehouden een verbeterd stuk uit te reiken wanneer de factuur, na uitreiking ervan, moet worden verbeterd. Dergelijk verbeterd stuk wordt doorgaans aangeduid als een creditnota. Om het recht op de teruggaaf van BTW te kunnen uitoefenen, moet op dit verbeterd stuk of creditnota de vermelding “BTW terug te storten aan de staat waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht” voorkomen. Dit verbeterd stuk verwijst steeds naar de oorspronkelijke factuur waarop ze betrekking heeft.

 

 

Het uitvoeringsKB bepaalt ook in welke gevallen de Minister van Financiën een “vereenvoudigde” factuur (bv bij tanken met bancontact) kan uitreiken en wat desgevallend de minimale verplichte vermeldingen zijn (art 13 KB 1). Tot op heden was dit niet uitdrukkelijk omschreven in de wet.

 

Meer info
Meer info over de wet van 28/01/04 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 10/02/04 vind je op http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

 

Hoe kan u uw vakantieperiode vermelden op uw facturen?

Sluit uw bedrijf straks enkele weken gedurende uw vakantieperiode?
Dan kan u via Venice Facturatie & stock of Venice Facturatie Lite edition heel makkelijk uw klanten hierover informeren!

In Venice Facturatie en stock versie 8.00 of hoger

Selecteer de tab ‘Basisgegevens’ en vervolgens de groep ‘Facturatie’, knop ‘Voorstellen’. Kies Start – Fiche – Nieuw of de sneltoets Ctrl+N.
U komt nu in het dialoogvenster voor de aanmaak van een nieuw facturatievoorstel terecht.
U kan het voorstel als volgt definiëren:

Code:
Laat de code blanco. Op die manier zorgt u ervoor dat de tekst automatisch zal verschijnen op alle facturen die u vanaf nu maakt.

Omschrijving:
Hier vult u een zinvolle omschrijving/titel in (bijv. verlofregeling).

Gebruik de sneltoets Ctrl+G om naar de detaillijnen van het voorstel te gaan.

Artikelomschrijving:
U geeft hier de gewenste tekst in voor alle talen waarin u facturen opstelt.

Vanaf nu zal, wanneer u een nieuwe verkoopfactuur opstelt, dit facturatievoorstel automatisch overgenomen worden op de detaillijnen.

KB000551_01

Opgepast!

Denk eraan om, meteen na het verlof, het door u aangemaakte facturatievoorstel te schrappen.
Zoniet blijft Venice de tekst van het voorstel automatisch overnemen op de nieuwe facturen die u opstelt.

In Venice Facturatie Lite edition

Start de module ‘Facturen’ op.
Gebruik de sneltoets Ctrl+N om een nieuw document te maken.
Selecteer een willekeurige klant.
Ga naar de detaillijnen van de factuur.
Laat een paar lijnen blanco.
Geef vervolgens in de kolom ‘Artikelomschrijving’ de gewenste tekst in (desnoods over meerdere lijnen).
Druk op de knop ‘Bewaren in tekstbestand’.

KB000551_02

Selecteer het pad waar het bestand moet opgeslagen worden en geef het een naam.
Als type laat u ‘txt’ staan.
Druk op ‘Opslaan’.

KB000551_03

Druk nu op de knop ‘Annuleren’.
De factuur was immers alleen maar een excuus om het tekstbestand aan te maken, en moet niet ingeschreven worden.

Hoe gaat u nu te werk om de verlofregeling te vermelden?

Telkens u een factuur maakt en u wenst de tekst i.v.m. de verlofregeling te vermelden, dan kan u de zopas aangemaakte tekst oproepen.

Druk daartoe op de knop ‘Ophalen tekstbestand’ (onderaan het scherm).
In het veld ‘Pad’ selecteert u (eventueel via de zoekknop) het pad waar u het tekstbestand bewaarde.
Bij ‘In te lezen gegevens’ vinkt u ‘Omschrijving’ aan.
Druk op OK om de tekst over te nemen.

KB000551_04

Opmerking:
U zou natuurlijk ook een andere oplossing kunnen uitwerken.
U kan eventueel uw lay-out aanpassen en de verlofregeling standaard vermelden op de factuur-lay-out, dan moet u er niet steeds aan denken om zelf het tekstbestandje op te halen.