Tag Archives: listing

Klanten met foutief ondernemingsnummer op de klantenlisting

Alle klanten met een foutief ondernemingsnummer en met een omzet die groter is dan het minimum bedrag ( standaard 250€ ), worden steeds in de klantenlisting opgenomen.
Ze staan vooraan op de afdruk, waarbij het ondernemingsnummer voor deze klanten vervangen is door K: gevolgd door klantnummer/subnummer en uitroepteken, bv K:22/0 !
Foutief

 

Zo weet u onmiddellijk dat u het ondernemingsnummer in de klantenfiches met nummer 22/0 en 10/0 zal moeten bijsturen, omdat het om foutieve ondernemingsnummers gaat.

U hebt eventueel ook de mogelijkheid om de klanten met foutief ondernemingsnummer, met omzet lager dan het minimum bedrag ook op de listing op te nemen. Hiervoor vinkt u het veld Foutieve ondernemingsnrs. onder de rubriek Opnemen aan onder de tab Afdrukken. U kan van deze optie gebruik maken om de ondernemingsnummers in uw klantenfiches aan te zuiveren.

Opnemenfoutief

Listing fusioneren met extern XML-bestand

U hebt de mogelijkheid om tijdens het afdrukken van de klantenlisting de gegevens van een extern aangemaakte klantenlisting mee op te nemen.

Vormvoorwaarden

U zorgt daartoe in de eerste plaats dat de volgende ‘vorm’-voorwaarden voldaan zijn:

  • De extern aangemaakte klantenlisting moet een geldig XML-bestand zijn, dat voldoet aan het meest recente Intervat-schema van de FOD.
  • De bestandsnaam van de externe listing is van de vorm ‘EX_yyyy.xml’. Bv. voor kalenderjaar 2013 is dat dus ‘EX_2013.xml”.
  • De externe listing moet bewaard worden in de map van het Venice-boekjaar waarvoor het van toepassing is. Bv. voor kalenderjaar 2013 moet het bestand zich bevinden in de map 2013 onder de dossiermap.

Inhoudelijke voorwaarden

Als voldaan is aan het bovenstaande voorwaarden, zal Venice proberen om de gegevens uit het bestand samen te voegen met de informatie uit Venice. Daarvoor stelt Venice de volgende eisen aan de inhoud van het bestand:

  • Het bestand mag enkel geldige ondernemingsnummers bevatten die beginnen met het cijfer 0.
  • Voor elk ondernemingsnummer dat voorkomt in het bestand, moet er in Venice een klantenfiche bestaan, waar het vlagje BTW-plichtig aangekruist is en waarvan de landcode van het ondernemingsnummer BE is.

Foutenbestand

Tijdens de verwerking van de gegevens uit de externe listing worden alle inhoudelijke eisen gecontroleerd. Wanneer er een fout wordt ontdekt, noteert de routine dit in een foutenbestand, dat u achteraf kunt consulteren. Dit bestand bevindt zich in dezelfde map als het XML-bestand en draagt de naam EX_yyyy.log.

De gegevens van het XML-bestand worden samengevoegd met de Venice-gegevens om de eigenlijke klantenlisting te produceren. Op het einde van dit proces wordt gerapporteerd hoe het samenvoegen met het externe XML-bestand verlopen is en wordt er eventueel verwezen naar het foutenbestand.

Aanmaken XML-bestand met de klantenlisting voor een onvolledig kalenderjaar

Wanneer een bedrijf tijdens het jaar ophoudt met bestaan, dan vraagt de administratie om een klantenlisting in te dienen voor het reeds verlopen gedeelte van het actuele kalenderjaar. Een bedrijf dat bijvoorbeeld ophoudt met bestaan op 31/03/2014, zal dus een listing voor 3 maanden moeten neerleggen voor het kalenderjaar 2014.
Hoe kan u nu concreet te werk gaan om een xml-bestand aan te maken voor een onvolledig kalenderjaar?

1. Sluit ALLE BTW-periodes van het actuele boekjaar af via ‘ Aangiftes – BTW – Btw-aangifte’. U doet dat door de aangifte van iedere periode, ook deze waar u niet geboekt hebt, af te drukken (naar het scherm). U kiest daarbij voor het afsluiten van de periode. Druk op Ctrl+End om naar de laatste pagina te gaan en kies vervolgens voor Sluiten.

2. Kies vervolgens ‘Aangiftes – BTW -Klantenlisting’. Zorg er voor dat in de parameters van deze module het veld ‘Elektronische listing toelaten’ ingesteld is op de waarde ‘Enkelvoudig Intervat’. U kan immers enkel op die manier een XML-bestand aanmaken, niet via ‘Meervoudig Intervat’.

KB000532_01

3. Vink op het tabblad ‘Afdrukken’ bij de periode het keuzerondje ‘Van’ aan en geef de begin- en einddatum op waarvoor u een listing wenst af te drukken. Kruis daarnaast ook ‘Aanmaken XML’ aan.

KB000532_02

4. Na de afdruk van de listing, krijgt u de volgende melding:

KB000532_03

5. Wanneer u doorgaat, dan wordt het XML-bestand aangemaakt.

KB000532_04